Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

RAKONSTRUKCJA 1943

23 stycznia 2022

REKONSTRUKCJA HISTORII OBOZU 1943

Rozkaz – SS

[…]

W akcjach przeciwko bandom należy podejrzanych o kontakty z bandami […] przewieź do obozów w Lublinie lub Oświęcimiu.

[…]

Szef Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji w porozumieniu z Szefem Policji Bezpieczeństwa i SD proponuje urządzenie zbiorczych obozów dla dzieci i małoletnich w Lublinie. W tych obozach zostanie dokonany przegląd pod względem politycznym i rasowym. Bezwartościowych, jeśli chodzi o rasę, młodocianych płci żeńskiej i męskiej należy skierować do zakładów gospodarskich obozów koncentracyjnych jako terminatorów.

Dzieci muszą  być wychowywane. Ich wychowanie powinno polegać na nauce posłuszeństwa, pilności, bezwarunkowej subordynacji i uczciwości wobec panów niemieckich.

Podp. H. Himmler

xxx

Dotyczy: Urządzenia zbiorczego obozu dla dzieci i małoletnich w obozie koncentracyjnym w Lublinie.

Powołując się na rozkaz z dnia 6.1.1943 zarządziłem utworzenie zbiorczego obozu dla dzieci i młodocianych w Lublinie. […]

2. WIEK WIĘŹNIÓW 08.01.1943

8.01.1943

Do

Urzędu d/s Młodzieży

w Warthenau [Zawiercie]

Dotyczy: Przekazywania zaniedbanych dzieci i młodocianych polskiej narodowości do młodzieżowego obozu przejściowego dla Polaków w Łodzi.

[…]

Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy Berlin wydał listem ekspresowym z dnia 28.11.1942 […] podane poniżej zarządzenie.

a/ Dnia 1.12.1942 otwiera się urządzony w celu umieszczenia policyjnego dzieci i młodocianych Młodzieżowy Obóz Przejściowy dla Polaków w Łodzi.

b/ Kierowani mają być przestępczy lub poza tym zaniedbani młodzi Polacy obojga płci w wieku 8 do 16 lat, którzy nie mają wystarczającego domowego wychowania, tak, że ich policyjne umieszczenie w obozie jest naglącą potrzebą, ponieważ swoim postępowaniem zagrażają dzieciom niemieckim w ich rozwoju, albo budzą obawę dalszego przestępczego działania.

W dalszej części pisma instrukcja postępowania – na razie w odniesieniu do chłopców w wieku od 12 do 16 lat.

3. WIEK I PŁEĆ WIĘŹNIÓW - 18.01.1943

Katowice, 18.01.1943

[…]

Przekazywanie do młodzieżowego obozu przejściowego dla Polaków w Łodzi ograniczało się dotychczas do młodocianych płci męskiej w wieku od 12 do 16 lat. To ograniczenie zostało teraz zniesione, tak, że obecnie mogą być przekazywani polscy młodociani i dzieci obojga płci w wieku od lat 8 do 16. […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DZIECI Z BAND 10-16 LAT 06.03.1943

06.03.1943 […]

Reichsführer-SS […]

Do

Szef Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji

SS-Obergruppenführer Pohl […]

Reichsführer-SS zgadza się z tym całkowicie, że gotowy obóz w Łodzi zostanie wzięty dla dzieci z band w wieku 10-16 lat.

Byłbym Panu wdzięczny, gdyby się Pan ze swego urzędu skontaktował z Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy […]

5. LUBLIN I ŁÓDŹ 01.04.43

Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy […]

Oranienburg, 01.04.1943 […]

Do 
Naczelnego Dowódcy – SS i Szefa Niemieckiej Policji […]

Naczelny Dowódca – SS /Reichsführer/ wydał rozkaz umieszczenia w obozach podejrzanych o przynależność do band […] dzieci, tych ostatnich w zbiorowym obozie dla małoletnich w Lublinie. 

Ten […] nie mógł być na razie budowany […]

Na podstawie Pańskiego pisma […] według którego dla dzieci z band w wieku 10-16 lat należy urządzać obozy dziecięce, w porozumieniu z Urzędem Policji Kryminalnej Rzeszy został wymieniony gotowy młodzieżowy ochronny obóz w Łodzi. […]

Proszę o doniesienie, czy oprócz Łodzi także jeszcze w Lublinie ma być urządzony obóz dla młodzieży z band. […]

6. 350 WIĘŹNIÓW - MOŻE BYĆ 2000 - 16.04.1943

Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy […]

Oranienburg, 16.04.1943 […]

Do

SS-Obersturmbannführer Dr. Brandt

[…]

Młodzieżowy ochronny obóz – Łódź jest obecnie zajęty przez około 350 młodocianych. Istnieje możliwość pomieszczenia 2000 /dwóch tysięcy/.

Proponuję powiększyć ewentualnie później obóz w Łodzi przez wzniesienie baraków, jeżeli to będzie konieczne, ponieważ personel tego obozu jest lepiej przystosowany do opieki nad młodocianymi.

Podp. Gluecks

Dowódca Brygady – SS i major Generał Broni - SS

7. POWIĘKSZENIE OBOZU 17.04.1943

SS-Brigadenführer / Dowódca Brygady / Glücks

Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy […]

Oranienburg

[…] uważam jednak, według stanu rzeczy, Pański projekt powiększenia później obozu w Łodzi przez postawienie baraków, za słuszny.

Podp. Brandt

SS-Obersturmbannführer

[…]

Przekazane dalekopisem 17.04.1943

8. OBÓZ W ŁODZI ZBYT MAŁY 18.04.1943

Dalekopis

Do

1/ SS-Obergruppenführer Pohl

2/ SS-Brigadenführer Glücks

[…]

Reichsführer – SS życzy, żeby dowódca brygady – SS Glücks ze względu na przejęcie dzieci nawiązał kontakt z Grupą Armii Północ, Według tych liczb obóz w Łodzi nie mógłby już wystarczyć.

Reichsführer – SS prosi o meldunek o wykonaniu, skoro tylko dzieci zostaną przejęte.

Podp. Brandt

SS-Obersturmführer

[dot. dalekopisu Grupy Armii Północ z 18.04.1943]

9. ZASADY KIEROWANIA DO OBOZU 30.04.1943

Łódź, 30.04.1943

[…]

Młodzieżowy obóz przejściowy dla Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi podlega bezpośrednio Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy – Urząd V- i na mocy zarządzenia tego urzedu jest kierowany przez Kierownika Urzędu Policji Kryminalnej miasta Łodzi. Ten ostatni decyduje także o przekazywaniu młodocianego. To więc nie podlega decyzji władzy sądowej i nie wchodzi w zakres kompetencji Urzedu d/s młodzieży. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DOT. PISMA Z 30.04.1943 - 18.05.43

Prezes Wyższego Sądu Krajowego

Poznań, 18.05.1943,

[…]

Do

a/ Panów Prezesów Sądów Krajowych

b/ Panów Sędziów prowadzacych nadzór nad Sądami Powiatowymi

Okręgu

[…]

[przesyła do wiadomości i przestrzegania odpis pisma Państwowej Policji Kryminalnej – Urząd Policji Kryminalnej w Łodzi z 30.04.1943]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. DOT. DZIECI Z BAND 13.07.1943

Osobisty Sztab Reichsführera – SS

Depozyt dokumentów

W odpisie przesłane:

Do Inspektora Obozów Koncentracyjnych […]

Berlin, 13 lipca 1943

Przegląd dotychczasowych zarządzeń i propozycji w sprawie ulokowania dzieci z band

[jak w tytule]

12. RAPORT SANITARNY 29.09.1943

Raport z 29.09.1943, składany przez władze obozu do Urzędu Policji Kryminalnej Rzeszy w Berlinie.       

Raport za wrzesień 1943 jest miesięcznym sprawozdaniem o służbie sanitarnej.

Podaje przeciętny stan obozu, śmiertelność, rodzaj oraz liczbę chorób, liczbę udzielonych zabiegów ambulatoryjnych i leczenia stacjonarnego. Całość puentuje stwierdzenie: Ogólny stan zdrowia należy określić jako dobry.

Tłumaczy też powody licznych przypadków ambulatoryjnych (640).

Powrót