Powrót

Rozkaz – SS

[…]

W akcjach przeciwko bandom należy podejrzanych o kontakty z bandami […] przewieź do obozów w Lublinie lub Oświęcimiu.

[…]

Szef Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji w porozumieniu z Szefem Policji Bezpieczeństwa i SD proponuje urządzenie zbiorczych obozów dla dzieci i małoletnich w Lublinie. W tych obozach zostanie dokonany przegląd pod względem politycznym i rasowym. Bezwartościowych, jeśli chodzi o rasę, młodocianych płci żeńskiej i męskiej należy skierować do zakładów gospodarskich obozów koncentracyjnych jako terminatorów.

Dzieci muszą  być wychowywane. Ich wychowanie powinno polegać na nauce posłuszeństwa, pilności, bezwarunkowej subordynacji i uczciwości wobec panów niemieckich.

Podp. H. Himmler

xxx

Dotyczy: Urządzenia zbiorczego obozu dla dzieci i małoletnich w obozie koncentracyjnym w Lublinie.

Powołując się na rozkaz z dnia 6.1.1943 zarządziłem utworzenie zbiorczego obozu dla dzieci i młodocianych w Lublinie. […]

2. WIEK WIĘŹNIÓW 08.01.1943

8.01.1943

Do

Urzędu d/s Młodzieży

w Warthenau [Zawiercie]

Dotyczy: Przekazywania zaniedbanych dzieci i młodocianych polskiej narodowości do młodzieżowego obozu przejściowego dla Polaków w Łodzi.

[…]

Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy Berlin wydał listem ekspresowym z dnia 28.11.1942 […] podane poniżej zarządzenie.

a/ Dnia 1.12.1942 otwiera się urządzony w celu umieszczenia policyjnego dzieci i młodocianych Młodzieżowy Obóz Przejściowy dla Polaków w Łodzi.

b/ Kierowani mają być przestępczy lub poza tym zaniedbani młodzi Polacy obojga płci w wieku 8 do 16 lat, którzy nie mają wystarczającego domowego wychowania, tak, że ich policyjne umieszczenie w obozie jest naglącą potrzebą, ponieważ swoim postępowaniem zagrażają dzieciom niemieckim w ich rozwoju, albo budzą obawę dalszego przestępczego działania.

W dalszej części pisma instrukcja postępowania – na razie w odniesieniu do chłopców w wieku od 12 do 16 lat.

3. WIEK I PŁEĆ WIĘŹNIÓW - 18.01.1943

Katowice, 18.01.1943

[…]

Przekazywanie do młodzieżowego obozu przejściowego dla Polaków w Łodzi ograniczało się dotychczas do młodocianych płci męskiej w wieku od 12 do 16 lat. To ograniczenie zostało teraz zniesione, tak, że obecnie mogą być przekazywani polscy młodociani i dzieci obojga płci w wieku od lat 8 do 16. […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DZIECI Z BAND 10-16 LAT 06.03.1943

06.03.1943 […]

Reichsführer-SS […]

Do

Szef Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji

SS-Obergruppenführer Pohl […]

Reichsführer-SS zgadza się z tym całkowicie, że gotowy obóz w Łodzi zostanie wzięty dla dzieci z band w wieku 10-16 lat.

Byłbym Panu wdzięczny, gdyby się Pan ze swego urzędu skontaktował z Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy […]

5. LUBLIN I ŁÓDŹ 01.04.43

Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy […]

Oranienburg, 01.04.1943 […]

Do 
Naczelnego Dowódcy – SS i Szefa Niemieckiej Policji […]

Naczelny Dowódca – SS /Reichsführer/ wydał rozkaz umieszczenia w obozach podejrzanych o przynależność do band […] dzieci, tych ostatnich w zbiorowym obozie dla małoletnich w Lublinie. 

Ten […] nie mógł być na razie budowany […]

Na podstawie Pańskiego pisma […] według którego dla dzieci z band w wieku 10-16 lat należy urządzać obozy dziecięce, w porozumieniu z Urzędem Policji Kryminalnej Rzeszy został wymieniony gotowy młodzieżowy ochronny obóz w Łodzi. […]

Proszę o doniesienie, czy oprócz Łodzi także jeszcze w Lublinie ma być urządzony obóz dla młodzieży z band. […]

6. 350 WIĘŹNIÓW - MOŻE BYĆ 2000 - 16.04.1943

Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy […]

Oranienburg, 16.04.1943 […]

Do

SS-Obersturmbannführer Dr. Brandt

[…]

Młodzieżowy ochronny obóz – Łódź jest obecnie zajęty przez około 350 młodocianych. Istnieje możliwość pomieszczenia 2000 /dwóch tysięcy/.

Proponuję powiększyć ewentualnie później obóz w Łodzi przez wzniesienie baraków, jeżeli to będzie konieczne, ponieważ personel tego obozu jest lepiej przystosowany do opieki nad młodocianymi.

Podp. Gluecks

Dowódca Brygady – SS i major Generał Broni - SS

7. POWIĘKSZENIE OBOZU 17.04.1943

SS-Brigadenführer / Dowódca Brygady / Glücks

Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy […]

Oranienburg

[…] uważam jednak, według stanu rzeczy, Pański projekt powiększenia później obozu w Łodzi przez postawienie baraków, za słuszny.

Podp. Brandt

SS-Obersturmbannführer

[…]

Przekazane dalekopisem 17.04.1943

8. OBÓZ W ŁODZI ZBYT MAŁY 18.04.1943

Dalekopis

Do

1/ SS-Obergruppenführer Pohl

2/ SS-Brigadenführer Glücks

[…]

Reichsführer – SS życzy, żeby dowódca brygady – SS Glücks ze względu na przejęcie dzieci nawiązał kontakt z Grupą Armii Północ, Według tych liczb obóz w Łodzi nie mógłby już wystarczyć.

Reichsführer – SS prosi o meldunek o wykonaniu, skoro tylko dzieci zostaną przejęte.

Podp. Brandt

SS-Obersturmführer

[dot. dalekopisu Grupy Armii Północ z 18.04.1943]

9. ZASADY KIEROWANIA DO OBOZU 30.04.1943

Łódź, 30.04.1943

[…]

Młodzieżowy obóz przejściowy dla Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi podlega bezpośrednio Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy – Urząd V- i na mocy zarządzenia tego urzedu jest kierowany przez Kierownika Urzędu Policji Kryminalnej miasta Łodzi. Ten ostatni decyduje także o przekazywaniu młodocianego. To więc nie podlega decyzji władzy sądowej i nie wchodzi w zakres kompetencji Urzedu d/s młodzieży. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DOT. PISMA Z 30.04.1943 - 18.05.43

Prezes Wyższego Sądu Krajowego

Poznań, 18.05.1943,

[…]

Do

a/ Panów Prezesów Sądów Krajowych

b/ Panów Sędziów prowadzacych nadzór nad Sądami Powiatowymi

Okręgu

[…]

[przesyła do wiadomości i przestrzegania odpis pisma Państwowej Policji Kryminalnej – Urząd Policji Kryminalnej w Łodzi z 30.04.1943]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. DOT. DZIECI Z BAND 13.07.1943

Osobisty Sztab Reichsführera – SS

Depozyt dokumentów

W odpisie przesłane:

Do Inspektora Obozów Koncentracyjnych […]

Berlin, 13 lipca 1943

Przegląd dotychczasowych zarządzeń i propozycji w sprawie ulokowania dzieci z band

[jak w tytule]

12. RAPORT SANITARNY 29.09.1943

Raport z 29.09.1943, składany przez władze obozu do Urzędu Policji Kryminalnej Rzeszy w Berlinie.       

Raport za wrzesień 1943 jest miesięcznym sprawozdaniem o służbie sanitarnej.

Podaje przeciętny stan obozu, śmiertelność, rodzaj oraz liczbę chorób, liczbę udzielonych zabiegów ambulatoryjnych i leczenia stacjonarnego. Całość puentuje stwierdzenie: Ogólny stan zdrowia należy określić jako dobry.

Tłumaczy też powody licznych przypadków ambulatoryjnych (640).

REKONSTRUKCJA HISTORII OBOZU 1943

23 stycznia 2022

RAKONSTRUKCJA 1943

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci