Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

PROJEKT

05 października 2021

Projekt "Obóz przy ulicy Przemysłowej w Łodzi'' 

Projekt "Obóz przy ulicy Przemysłowej w Łodzi - rozwój i promocja strony www dedykowanej pamięci o mało znanym dziecięcym obozie"
zakłada przeprowadzenie działań badawczych, dokumentacyjnych, edukacyjnych i popularyzatorskich w ramach strony www.obozprzyprzemyslowej.pl, będącej efektem realizacji projektu z 2020 r., a upowszechniającej słabo zbadaną i w bardzo ograniczonym stopniu opisaną historię obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Zakłada poszerzenie zawartości merytorycznej i ikonograficznej strony, stworzenie jej anglo- i niemieckojęzycznej wersji. Efekty uszczegółowionych kwerend zostaną opracowane przez specjalistów, współpracujących ze sobą m.in. w ramach dyskusji on-line. Zostaną pozyskane archiwalne materiały ikonograficzne i zakupione prawa do podlinkowania publikacji dot. obozu. Zostaną przetestowane scenariusze lekcji/warsztatów dot. obozu. Liczne konkursy posłużą do szerokiej promocji strony.

Projekt “Obóz przy ulicy Przemysłowej w Łodzi – rozwój i promocja strony www dedykowanej pamięci o mało znanym dziecięcym obozie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z darowizny niemieckich naukowców - darczyńcy: dr hab. Imbke Behnken ꝸ prof. dr hab. Jürgen Zinnecker.

Głównym wykonawcą zadania jest Stowarzyszenie U siebie-At home z Krakowa.

 


                                           

 

Autorka i kierownik projektu

Urszula Sochacka

 

Główni partnerzy:

 - Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi

 - Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej Uniwersytetu Łódzkiego

 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

 

 

Projekt "Obóz przy ulicy Przemysłowej w Łodzi..." - rozwój i promocja strony www dedykowanej pamięci o mało znanym dziecięcym obozie" jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu "Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, i realizowanego dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi.

W ramach projektu "Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi” zostały przeprowadzone działania o charakterze badawczym, dokumentacyjnym, edukacyjnym i popularyzatorskim w odniesieniu do wciąż mało znanego obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.

Zebrane, uporządkowane i opatrzone krytycznym komentarzem naukowym dane dot. ofiar, dostępnych archiwaliów i opracowań na temat obozu oraz aktualnego stanu wiedzy zostały opublikowane na stworzonej w ramach projektu stronie internetowej.

Została przygotowana internetowa wystawa dokumentująca zawartość Izby Pamięci ze Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi.

Powstały scenariusze lekcji na temat historii obozu.

Odbyła się pierwsza dyskusja teoretyków i praktyków na temat miejsca historii obozu w przestrzeni publicznej.

Projekt zaangażował w opiekę nad miejscem pamięci reprezentujące dziecięcy obóz liczne osoby i instytucje, które na co dzień nie współpracują ze sobą na rzecz promocji pamięci o nim.

 

(Zdjęcie z archiwum Stowarzyszenia U siebie-At home, autor - Wacław Pyzioł)

 

 

 

Zgodnie z celami programu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju", celem projektu "Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi" było zapewnienie miejscu pamięci symbolizującemu dawny obóz dla polskich dzieci trwałego upamiętnienia. Miała temu służyć realizacja serii działań, których efektem miało być zwiększenie obecności historii obozu w przestrzeni publicznej oraz konsolidacja lokalnej łódzkiej społeczności wokół idei "Wspólnego Pamiętania" o dziecięcym obozie, które ma skutkować skuteczniejszym przekazem pamięci. Wprowadzeniu historii obozu do przestrzeni akademickiej miało służyć stworzenie w ramach projektu zespołu badawczego składającego się z przedstawicieli różnych instytucji - łódzkiego Oddziału IPN, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Uniwersytetu Łódzkiego i Jagiellońskiego – podmiotu międzyinstytucjonalnego, którego zadaniem było stworzenie bazy danych dot. obozu, w tym momencie rozproszonych lub jeszcze nie rozpoznanych. Szerszemu upowszechnieniu informacji o historii obozu miała też służyć publikacja na przygotowanej w ramach projektu stronie internetowej efektów badań i opracowań naukowych a także dyskusja teoretyków i praktyków na temat miejsca obozu w oficjalnej przestrzeni publicznej. Wyjściu tematyki obozowej z murów Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi - od lat 60. ub. wieku "dyżurnej" strażniczki pamięci, w szerszą przestrzeń łódzkiej edukacji miało służyć przygotowanie scenariuszy lekcji/warsztatów edukacyjnych. Do ich przygotowania zostali zaproszeni nauczyciele, wykładowcy uniwersyteccy i edukatorzy pozaszkolni. Szerszej prezentacji zasobów rzadko odwiedzanej szkolnej Izby Pamięci miało służyć przygotowanie internetowej wystawy z eksponatami z Izby.    Realizacja projektu "Obóz..." było konieczna dla trwałego upamiętnienia terenu dawnego obozu. Z pozoru - oznakowany (stan na 2019/2020 r.) przez Pomnik Pękniętego Serca i nieodległe od niego tablice pamiątkowe oraz cementowe elementy kształtem nawiązujące do ogrodzenia obozowego, nie jest jednoznacznie kojarzony z historią, do jakiej ma się odwoływać. Najlepszym tego dowodem były komentarze na formach internetowych, które pojawiły się przy okazji zniszczenia pomnika (kwiecień 2019 r.) – przez najliczniejszą grupę internautów rozpoznawanego jako pomnik ku czci żydowskich ofiar łódzkiego getta, a nie obozu dla polskich dzieci. Żaden z ww. elementów oznakowania nie wskazuje jasno na konkretny obóz i konkretne ofiary. Powstałe w czasie PRL-u bardziej dokumentują politykę ówczesnych władz, niż pełnią funkcję informacyjną i upamiętniającą. Aktualnie jedynymi miejscami, gdzie na stałe są prezentowane pamiątki związane z obozem, jest Izba Pamięci w SP 81 oraz Izba Pamięci w szkole podstawowej w Białej. Jednak powierzchnia tej ostatniej została kolejny raz pomniejszona, a Izbie Pamięci w SP 81 może grozić likwidacja. „Dyżurnym” upamiętniającym jest usytuowana na granicy dawnego terenu obozu wspomniana już SP 81. Z wiadomych powodów szkoła nie może jednak prowadzić kompleksowej akcji upamiętniania obozu, a inne inicjatywy upamiętniające podejmowane przez osoby, organizacje i instytucje, mają najczęściej charakter okolicznościowy i nie uzupełniają się wzajemnie, co skutkuje zaburzonym przekazem pamięci o obozie. Brak im też płaszczyzny do współpracy. Historia obozu bardzo słabo do tej pory zaistniała w przestrzeni akademickiej, a nieliczni badacze (a jest ich zaledwie kilkoro, najczęściej zajmujących się historią dziecięcego obozu na marginesie swoich głównych tematów badawczych) są wciąż na początku weryfikacji danych. Z kolei autorzy opracowań publicystycznych często powielają informacje, które wymagałyby weryfikacji z punktu widzenia zaktualizowanego stanu wiedzy. Nie ma materiałów informacyjnych o obozie, z których mógłby skorzystać turysta odwiedzający miasto. Nieliczne materiały edukacyjne, jeśli istnieją, giną w zalewie innych "modnych" propozycji. Projekt „Obóz..." jest kolejnym etapem działań, które od 2009 roku jego główny wykonawca - Stowarzyszenie U siebie-At home z Krakowa podejmowało na rzecz upowszechniania wiedzy o dawnym niemieckim nazistowskim obozie dla polskich dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Odpowiada na potrzeby w zakresie upamiętnienia ww. miejsca pamięci rozpoznane podczas dotychczasowej działalności Stowarzyszenia na rzecz promocji pamięci o obozie.

POWRÓT

EN