Powrót

W zasobach, budowanego od 2009 roku do chwili obecnej, archiwum prywatnego Sochackiej znajdują się:

-  wywiady z byłym                                                                                                                                                                                                                                             więźniarkami i więźniami obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi (5)

- kilkanaście godzin nagrań z Genowefą Kowalczuk, byłą więźniarka obozu przy ulicy Przemysłowej w       Łodzi (video oraz audio, transkrypcje)- wywiady z rodzinami, w tym z dziećmi byłych więźniarek i więźniów (5)

- dokumentacja dot. historii obozu do kilkudziesięciu wniosków konkursowych (robocze wersje projektów, scenariuszy filmów, szczegółowe opisy projektów, filmy, fotografie oraz opisy, tłumaczenia  i kserokopie oraz skany/zdjęcia wybranych materiałów źródłowych, opracowania publikacji na temat obozu, dane na temat poziomu archiwizacji w odniesieniu do historii obozu - w           Polsce i Niemczech, opis rezultatów kwerend przeprowadzonych w polskich i niemieckich archiwach)- publikacje na temat obozu (w tym wspomnienia byłych więźniów obozu)

- dokumentacja inicjatyw upamiętniających realizowanych przez inne podmioty, niż Stowarzyszenie  (materiały pisane, zdjęcia, filmy)- dokumentacja polsko-niemieckiej współpracy Stowarzyszenia z dr Imbke Behnken

   Ww. dokumentacja została zebrana w ramach:

- prywatnych działań Sochackiej

- projektów badawczych prowadzonych przez Sochacką w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim- autorskich projektów edukacyjnych i artystycznych Sochackiej prowadzonych w ramach programów

   stypendialnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010 - "Literatura", 2015 - "Aktywność       społeczna", 2020 - "Wirtualne Muzeum obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi")

 

Urszula Sochacka - archiwum prywatne

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci