Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

REKONSTRUKCJA 1942

17 stycznia 2022

REKONSTRUKCJA HISTORII OBOZU 1942

1.  Moringen - 28.04.1942

 Katowice, 28.04.1942

[…]

Dotyczy: Skierowania do młodzieżowego ochronnego obozu Moringen. Okólnik ministra Rzeszy spraw wewnętrznych z dnia 3.10.1941 […]

Według rozporządzenia Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy z dnia 18.II.1942 […] polscy młodociani przestępcy nie powinni być objęci jakąkolwiek formą opieki społecznej, lecz jeżeli ukończyli właśnie 16-ty rok życia, umieszczani natychmiast w obozie koncentracyjnym.

Proszę więc, przy wnioskach w sprawie umieszczenia młodocianych w obozie pracy specjalnie zbadać i przedyskutować przynależność państwową względnie narodowość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Czy był koncentracyjny - 30.04.1942

Raport o stanie obozów koncentracyjnych

z okazji włączenia Inspekcji Obozów Koncentracyjnych

do Głównego Urzędu Gosp. Admin. - SS Katowice, 1942

30.04.1942

Berlin […]

Dotyczy: Włączenia Inspekcji Obozów Koncentracyjnych

do Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji – SS

[…]

Dowódca Rzeszy!

Informuję Pana o aktualnej sytuacji obozów koncentracyjnych i o zarządzeniu, które wydałem w celu wykonania Pańskiego rozkazu z dnia 3 marca 1942 roku.

I.

1. W chwili wybuchu wojny istniały następujące obozy koncentracyjne: […]

2. W latach 1940-1942 zostało wybudowanych 9 dalszych obozów […]

3. Oprócz tych 15 obozów, które stosownie do zadań i prac, w składzie ich dowództwa komendantury i ich służby obozowej całkowicie pokrywają się z organizacją starych obozów koncentracyjnych, zostały przydzielone dalsze zadania: […]

b/ Młodzieżowy Obóz Ochronny Moringen: żadnych zakładów

c/ Młodzieżowy Obóz Ochronny Uckermark: w budowie

d/ Młodzieżowy Obóz Ochronny Łódź: w planowaniu.

II.

Wojna przyniosła widoczną zmianę struktury obozów koncentracyjnych, i zmieniła w sposób zasadniczy ich zadania ze względu na wprowadzenie więźniów. […] konieczność zarządzeń, które będą wymagały stopniowego przekształcenia obozów koncentracyjnych z ich dawnej, jednostronnej formy politycznej w organizację odpowiadającą celom gospodarczym.

 

 

 

 

 

 

3.  Dot. urządzenia obozu - 30.05.1942

30.05.1942

Dotyczy: Urządzenia obozu dla młodocianych polskiego pochodzenia.

[…]

Do

Szefa Policji Bezpieczeństwa i SD

SS-Obergruppenführer Heydrich,

albo zastępcy pełniącego funkcje

[…]

Na poczynione przez Pana propozycje w piśmie z dnia 23.5.41 […] – przejęcia opracowania budżetu i budowy młodzieżowych obozów ochronnych wyraziłem zgodę pismem z dnja 18.6.41 […]

Założyłem przy tym, że do wymienionych obozów będą kierowani młodociani tylko o dolnej granicy wieku lat 16. […]

Z tego wnoszę, że Pan uważa za niezbędnie potrzebne urządzenie oddzielnego policyjnego obozu przejściowego dla młodszych dzieci polskich […]

Taki obóz różni się zupełnie od zwykłych obozów młodzieżowych dla wychowanków w wieku powyżej 16 lat. Użycie członków Jednostki-SS do wychowania i pilnowania dzieci jest w żaden sposób nie do przyjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dot. umieszczenie szczególnie Polaków - 22.12.1942 

Katowice, 22.12.1942

[…]

Wnioski o skierowanie do młodzieżowego obozu przejściowego dla Polaków należy więc kierować nie bezpośrednio do Urzędu Policji Kryminalnej w Katowicach albo Opolu, lecz wyłącznie do podpisanego Krajowego Urzędu d/s młodzieży, jak również władze policji kryminalnej nie będą zwracały się bezpośrednio do urzędów d/s młodzieży, lecz stale do Krakowego Urzędu d/s młodzieży.  […]

Proszę dokładnie przejrzeć wszystkie będące tam akta, dotyczące zaniedbanych nieletnich obcej narodowości, szczególnie Polaków i zgłosić wszystkich wchodzących w rachubę młodocianych do zatrzymania, jeżeliby nawet mieli nie odpowiadać granicy wieku […] ażeby […] zostali poddani kompletnej rejestracji i mogli być możliwie najszybciej zatrzymani. […]

Powrót