Powrót

1.  Moringen - 28.04.1942

 Katowice, 28.04.1942

[…]

Dotyczy: Skierowania do młodzieżowego ochronnego obozu Moringen. Okólnik ministra Rzeszy spraw wewnętrznych z dnia 3.10.1941 […]

Według rozporządzenia Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy z dnia 18.II.1942 […] polscy młodociani przestępcy nie powinni być objęci jakąkolwiek formą opieki społecznej, lecz jeżeli ukończyli właśnie 16-ty rok życia, umieszczani natychmiast w obozie koncentracyjnym.

Proszę więc, przy wnioskach w sprawie umieszczenia młodocianych w obozie pracy specjalnie zbadać i przedyskutować przynależność państwową względnie narodowość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Czy był koncentracyjny - 30.04.1942

Raport o stanie obozów koncentracyjnych

z okazji włączenia Inspekcji Obozów Koncentracyjnych

do Głównego Urzędu Gosp. Admin. - SS Katowice, 1942

30.04.1942

Berlin […]

Dotyczy: Włączenia Inspekcji Obozów Koncentracyjnych

do Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji – SS

[…]

Dowódca Rzeszy!

Informuję Pana o aktualnej sytuacji obozów koncentracyjnych i o zarządzeniu, które wydałem w celu wykonania Pańskiego rozkazu z dnia 3 marca 1942 roku.

I.

1. W chwili wybuchu wojny istniały następujące obozy koncentracyjne: […]

2. W latach 1940-1942 zostało wybudowanych 9 dalszych obozów […]

3. Oprócz tych 15 obozów, które stosownie do zadań i prac, w składzie ich dowództwa komendantury i ich służby obozowej całkowicie pokrywają się z organizacją starych obozów koncentracyjnych, zostały przydzielone dalsze zadania: […]

b/ Młodzieżowy Obóz Ochronny Moringen: żadnych zakładów

c/ Młodzieżowy Obóz Ochronny Uckermark: w budowie

d/ Młodzieżowy Obóz Ochronny Łódź: w planowaniu.

II.

Wojna przyniosła widoczną zmianę struktury obozów koncentracyjnych, i zmieniła w sposób zasadniczy ich zadania ze względu na wprowadzenie więźniów. […] konieczność zarządzeń, które będą wymagały stopniowego przekształcenia obozów koncentracyjnych z ich dawnej, jednostronnej formy politycznej w organizację odpowiadającą celom gospodarczym.

 

 

 

 

 

 

3.  Dot. urządzenia obozu - 30.05.1942

30.05.1942

Dotyczy: Urządzenia obozu dla młodocianych polskiego pochodzenia.

[…]

Do

Szefa Policji Bezpieczeństwa i SD

SS-Obergruppenführer Heydrich,

albo zastępcy pełniącego funkcje

[…]

Na poczynione przez Pana propozycje w piśmie z dnia 23.5.41 […] – przejęcia opracowania budżetu i budowy młodzieżowych obozów ochronnych wyraziłem zgodę pismem z dnja 18.6.41 […]

Założyłem przy tym, że do wymienionych obozów będą kierowani młodociani tylko o dolnej granicy wieku lat 16. […]

Z tego wnoszę, że Pan uważa za niezbędnie potrzebne urządzenie oddzielnego policyjnego obozu przejściowego dla młodszych dzieci polskich […]

Taki obóz różni się zupełnie od zwykłych obozów młodzieżowych dla wychowanków w wieku powyżej 16 lat. Użycie członków Jednostki-SS do wychowania i pilnowania dzieci jest w żaden sposób nie do przyjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dot. umieszczenie szczególnie Polaków - 22.12.1942 

Katowice, 22.12.1942

[…]

Wnioski o skierowanie do młodzieżowego obozu przejściowego dla Polaków należy więc kierować nie bezpośrednio do Urzędu Policji Kryminalnej w Katowicach albo Opolu, lecz wyłącznie do podpisanego Krajowego Urzędu d/s młodzieży, jak również władze policji kryminalnej nie będą zwracały się bezpośrednio do urzędów d/s młodzieży, lecz stale do Krakowego Urzędu d/s młodzieży.  […]

Proszę dokładnie przejrzeć wszystkie będące tam akta, dotyczące zaniedbanych nieletnich obcej narodowości, szczególnie Polaków i zgłosić wszystkich wchodzących w rachubę młodocianych do zatrzymania, jeżeliby nawet mieli nie odpowiadać granicy wieku […] ażeby […] zostali poddani kompletnej rejestracji i mogli być możliwie najszybciej zatrzymani. […]

REKONSTRUKCJA HISTORII OBOZU 1942

17 stycznia 2022

REKONSTRUKCJA 1942

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt

Niemiecki obóz dla polskich dzieci