Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt
Niemiecki obóz dla polskich dzieci 

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

REKONSTRUKCJA 1941

23 stycznia 2022

 REKONSTRUKCJA HISTORII OBOZU 1941

Buschlinie 152 [Kilińskiego]

Państwowa Policja Kryminalna

Urząd Policji Kryminalnej

Łódź

Raport o majątku Dzierżązna, gm. Zgierz, pow. Łódź-województwo.

Dowództwo-SS d/s osiedlenia Łódź-woj. zaproponowało jako nowy odpowiedni teren na urządzenie obozu przejściowego dla polskich młodocianych majątek Dzierżązna…

Z treści raportu wynika…

że poszukiwania miejsca pod obóz trwają już od jakiegoś czasu,

że wytypowany wcześniej obszar żydowskiego schroniska młodzieżowego okazał się całkowicie nieodpowiedni,

że obietnica przedstawiciela Samorządu Okręgu, złożona na konferencji 16.07.1941, wyznaczenia dalszych kościelnych obiektów, nie została spełniona,

że majątek Dzierżązna, składający się z dwóch folwarków, ze względu na lokalizację, wielkość, rodzaj zabudowy (odpowiednią do zaadoptowania i rozbudowy) oraz gospodarstwo jest właściwym obiektem do urządzenia przejściowego obozu.

(podpis nieczytelny)

2. WSTĘPNE USTALENIA  27.08.1941

Łódź, 27.08.1941

Prezydent Policji w Łodzi

Do

Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy – Urząd V –

Berlin C2 […]

Odnośnie: zarządzenie z dnia 13.06.1941…

Pismo referuje przebieg oraz wyniki konferencji w sprawie obozu przejściowego dla polskich przestępczych młodocianych w Łodzi, która odbyła się w Prezydium Policji 16.07.1941. Dyskutowanymi tematami były: możliwe lokalizacje, tryb kierowania do obozu, zakres nauczania młodocianych (na poziomie minimalnym), forma zatrudnienia, formy zwierzchności wobec obozu (Główny Urząd – budżet I budowa – zajmie się miejscem i urządzeniem wnętrza obozu. Inspektor do spraw obozów koncentracyjnych, któremu powinny podlegać wszystkie tego rodzaju obozy, będzie odpowiedzilany za straż).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROJEKT PODZIAŁU PRACY W OBOZIE 30.08.1941

Państwowa Policja Kryminalna

Urząd Policji Kryminalnej

Łódź, 30.08.1941

Buschlinie 152 [Kilińskiego]

Projekt zatrudnienia i podziału pracy dla polskich młodocianych, którzy będą skierowani do młodzieżowego obozu przejściowego,

opatrzony wstępem charakteryzującym niskowartościowy niewolniczy charakter Polaka, który nadaje się na siłę roboczą, i określającym poziom wiedzy niezbędnej młodocianym więźniom obozu a także charakter oraz światopogląd wychowawców, zawiera szczegółowe rozkłady dnia – osobne na okres letni i zimowy, osobne dla grupy wiekowej 7-12 oraz 13-16. Zawiera także informacje na temat sposobu zarządzania obozem, w tym także kosztów utrzymania więźniów […] urządzenie i wyposażenie obozu ma się przeprowadzić w jak najprostszy sposób, a na utrzymanie mieszkańców obozu jest brana za podstawę stawka na wyżywienie jednego więźnia policyjnego w wysokości 0,50 marki na dzień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DOT. ZAŁOŻENIA 02.11.1941

Berlin, 2.11.1941

[…]

Na nowych niemieckich obszarach wschodnich, szczególnie w Okręgu Warty demoralizacja polskich młodocianych urosła do problemu groźnego i poważnego niebezpieczeństwa dla zamieszkujacych tam dzieci niemieckich. […]

Przyczyny tego zaniedbania leżą w niewiarygodnie prymitywnym poziomie zycia Polaków, który jeszcze do tego był świadomie obniżany przez Rosjan aż do wojny świaitowej, oraz wpływie żydowskim, który zaznaczał się w przeważającym stopniu w miastach. Prócz tego wojna wyrwała wiele rodzin z dawnych warunków życiowych […] Stąd też polskie dzieci włóczą się niejednokrotnie bez jakiegokolwiek nadzoru i zajęcia, żebrzą, handlują, kradną i stają się źródłem moralnego zaangażowania dla młodzieży niemieckiej. […]

Policja Bezpieczeństwa jest poza tym mocno zainteresowana rozwiązaniem problemu, ponieważ istnieje zagrożenie, że ta zaniedbana polska młodzież stanie się ośrodkiem zawodowej przestępczości. […]

Pan, Reichsführer, wydał rozkaz w dniu 10.06.1941, żeby polscy młodociani przestępcy nie byli objęci zarządzeniem odnośnie opieki społecznej, lecz natychmiast umieszczani w obozach koncentracyjnych. […]

Dla młodszych dzieci polskich, których policyjne umieszczenie jest nagląco potrzebne, uważam za niezbędne konieczne urządzenie osobnego policyjnego obozu przejściowego.

Jako odpowiedni do tego teren zaproponowało dowództwo – SS d/s osiedlania Łódź – woj. majątek Dzierżązna, gmina Zgierz. […]

Obóz jest pomyślany jedynie jako obóz pracy […] Kwestie wychowawcze […] nie wchodzą w rachubę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. UCKERMARK, MORINGEN, WSCHÓD 26.11.1941

Berlin, 26.11.1941

[…]

Pismo referuje wyniki konferencji 24.11.1941r.:

  • przyspieszenie dotychczas spowolnionych prac nad budową młodzieżowego obozu ochronnego Uckermark
  • oczekiwanie na decyzję w sprawie urządzenia młodzieżowego obozu Wschód, który ma być środkiem zaradczym dla pomieszczenia najpierw 200 młodocianych
  • ma być założony możliwie niebawem na obszarze Rzeszy dalszy obóz dla młodzieży męskiej […] ażeby jeszcze w ciągu zimy 1941/42 konieczne roboty przygotowawcze mogły być wykonane
  • prowizoryczny zakład dla tresury psów policyjnych wymaga rozbudowy (w trosce o życie zwierząt) – Przekazanie środków nastąpi przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy.

Powrót